Iso roobertinkatu 28 | Punavuori

Palaa etusivulle
Tutustu kohteeseemme tarkemmin www.isoroba28.fi

MODERNIA ASUMISTA ART DECO -TALOSSA

Osoit­tee­seen Iso Roo­ber­tin­ka­tu 28 alun pe­rin vuon­na 1937 ra­ken­net­tu lii­ke­ra­ken­nus on sa­nee­rat­tu nyt kiin­teis­tök­si täyn­nä mo­der­ne­ja kau­pun­ki­ko­te­ja. Uu­dis­koh­tees­sam­me on yh­teen­sä 5 asuin­ker­ros­ta, 32 asun­toa, yksi lii­ke­ti­la ka­tu­ta­sos­sa ja yksi toi­mis­to toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Ta­lon ovel­ta avau­tu­vat Pu­na­vuo­ren kah­vi­loi­den, pu­tiik­kien ja ki­vi­jal­ka­kaup­po­jen vä­rit­tä­mä elä­vä kau­pun­gi­no­sa.

Ta­lon vii­teen ker­rok­seen syn­tyy lu­kui­sia viih­tyi­siä yk­siöi­tä 33,5 ne­liös­tä ai­na ava­raan 63,5 ne­liöön. Kiin­teis­tön kak­sioi­den ja kol­mioi­den pin­ta-alat vaih­te­le­vat 40 ne­liös­tä 94 ne­liöön. Ai­nut­laa­tuis­ta asu­mis­mu­ka­vuut­ta tar­joa­a eri­tyis­laa­tui­nen 112 ne­liön 4h+kt+s ul­lak­koa­sun­to kuudennessa kerroksessa, jon­ka omal­ta ul­ko­te­ras­sil­ta näet Pu­na­vuo­ren kat­to­jen yl­le. Osas­sa asun­nois­sa on oma sau­na ja asumismukavauutta lisää uniikki sisäpiha, joka rakennettu talon katolle . Kaik­ki kiin­teis­tön asun­not on si­sus­tet­tu kau­niik­si ja käy­tän­nöl­li­sik­si ko­deik­si laa­duk­kain pin­ta­ma­te­riaa­lein ja säi­ly­tys­rat­kai­suin.